top of page

Condicions del servei i Règim intern

CLUB HANDBOL VILANOVA I LA GELTRÚ, en endavant CHVNG, amb domicili a Ronda Ibèrica 66, 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona; i correu electrònic oficina@chvng.cat declara:

La inscripció de l'esportista implica l'acceptació de les següents  condicions del servei.

a) Actuar lleialment i de bona fe en totes les seves relacions amb CHVNG

b) Utilitzar de forma correcta i de conformitat amb la legislació vigent, la moral o l'ordre públic, respectant el present Avís

Legal i, si escau, les condicions d'ús i Contractació establertes, així com a no permetre l'ús per tercers no autoritzats de les eines i serveis prestats.

c) Col·laborar i posar en coneixement de CHVNG aquelles informacions a les quals tingui accés en l'exercici de les seves operacions i que puguin afectar o perjudicar d’alguna manera a la integritat  de les persones, les instal·lacions o el Club.

d) En cas de'esportista menor d'edat, l'autorització el seu fill/a o fills/es a assistir als entrenaments, partits, tornejos i altres activitats organitzades pel CHVNG, segons les normes establertes pel Club.

e) Autorització expressa al CHVNG per a prendre les decisions mediques que fossin necessàries adoptar en cas d’extrema urgència, tot seguint els protocols establerts per aquesta contingència  i sota la pertinent direcció facultativa.

f) Compliment del Reglament de règim intern del Club  que adjuntem en aquest document.

Reglament de règim intern del Club Handbol Vilanova i la Geltrú

(abril 2013)

1. INTRODUCCIÓ

El present Reglament pretén crear un conjunt de normes, objectius, funcions, penalitzacions i criteris de funcionament del Club Handbol Vilanova i la Geltrú (a partir d'ara CHVNG), segons estableixen els seus Estatuts i sense perjudici de la responsabilitat civil o penal en que puguin incórrer tots els components subjectes a la disciplina del Club. Donat que en aquest document es contemplen les funcions de tot el personal de l’entitat, així com l’estructura orgànica de la mateixa, totes aquelles persones que integren la disciplina del Club, es comprometen a conèixer, complir i a fer complir el present Reglament de Règim Intern.

 

Correspon al CHVNG, a través de la seva Junta Directiva, resoldre la interpretació i totes aquelles qüestions, que no es trobin previstes en el present Reglament de Règim Intern.

 

 

2. PRINCIPIS GENERALS

 

 

El CHVNG és una entitat esportiva sense ànim de lucre que es compromet a la promoció i pràctica de l'handbol, entenent l'esport com instrument del desenvolupament físic i psicològic de l'individu, per aconseguir persones compromeses, solidàries i participatives amb l’esport i la societat.

 

 

Per tant, formant part de CHVNG ens compromet a:

 

- Entendre la competició esportiva com un pacte col·lectiu amb la finalitat d’arribar tan lluny com sigui possible, amb un respecte escrupolós envers les regles del joc i l’esportivitat com a fita darrera.

 

- Aprendre a guanyar amb humilitat i a perdre amb dignitat.

 

- Reconèixer que l’esforç i el sacrifici, és a dir, l’entrenament diari i amb interès, han de ser recompensats amb la satisfacció de formar part de l’equip i de jugar.

 

- Valorar la disciplina personal, així com la col·lectiva, com a instruments bàsics per a la millora i la progressió a l’esport i a la vida.

 

- Entendre l’amistat com el millor guany i objectiu d’aquesta pràctica esportiva, i el respecte entre tots nosaltres com la norma més essencial de la nostra convivència.

 

El CHVNG posarà els mitjans i recursos necessaris perquè tots els jugadors i jugadores del Club que desitgin continuar amb la pràctica d’aquest esport puguin fer-ho amb un mínim de garanties. Per això, disposarà dels recursos materials i personals necessaris, acords amb les capacitats dels jugadors i jugadores.

 

 

El  CHVNG s’estructura a partir dels elements que la componen:

 

- La Junta Directiva, òrgan de govern del Club.

 

- El Director/a Esportiu/va, o en el seu defecte la Comissió Esportiva, responsable de les qüestions tècniques.

 

- Els i les delegats i delegades i delegades dels equips, nexe d’unió entre els equips i la Junta Directiva, són col·laboradors dels entrenadors i entrenadores i representant del Club en els equips.

 

- Els entrenadors i entrenadores, són part imprescindible de la formació dels esportistes.

 

- Els jugadors i jugadores, són la raó d’ésser de l'organització i elements actius dels equips. En el cas de l’Escola Esportiva, nomes els que paguin la Quota Participativa.

 

- Els pares i mares i aficionats i aficionades, són part imprescindible en l'educació dels jugadors i jugadores, idealment, haurien de ser socis i sòcies del Club.

 

 

Per aconseguir els objectius marcats als principis, és necessari una organització i una disciplina. A aquest efecte, es crea el present document amb la finalitat d'establir les normes que permetin millorar el funcionament del CHVNG.

 

 

3.  DE LA JUNTA DIRECTIVA

 

 

Escollida d’acord al previst en els estatuts del CHVNG, ocuparà les següents funcions:

 

 

3.1 És l’òrgan de govern del Club, havent de mantenir viu l’esperit esportiu i els objectius del Club. Com responsable del compliment de les Normes de Règim Intern corregirà amb imparcialitat les desviacions que poguessin sorgir com a conseqüència de la pràctica esportiva i estarà composat per:

 

- President/a

 

- Vicepresident/a

 

- Secretari/a

 

- Tresorer /a

 

- Vocals

 

 

3.2 Serà responsable de les activitats realitzades pel club segons els estatuts a què està sotmès.

 

- S'organitzarà tenint en compte les necessitats del Club, sota els principis de la responsabilitat corporativa i sota criteris d’eficàcia i eficiència en la gestió quotidiana. A aquest efecte, establiran les comissions o àrees de treball que es considerin oportunes, les decisions de les quals hauran de ser ratificades per la Junta, celebrant les reunions de treball que fossin necessàries. De totes maneres, la Junta Directiva mantindrà, com a mínim, una reunió ordinària mensual.

 

- Abans de començar la temporada haurà de tenir definida i aprovada la temporada següent. Especialment pel què fa referència a objectius, pressupost econòmic, equips, delegats i delegades, entrenadors i entrenadores, terrenys de joc i material esportiu.

 

- Durant la temporada vetllarà pel compliment del punt anterior i organitzarà activitats de promoció de l'handbol entre l’alumnat de les escoles de Vilanova i la Geltrú, amb la finalitat de formar els equips de base de la següent temporada.

 

- Durà la gestió econòmica del Club, mitjançant una administració transparent de la seva tresoreria i controlant la despesa necessària en defensa dels interessos del Club. Elaborarà l’avantprojecte del pressupost general de l’any, el qual serà exposat a l’Assemblea General de socis i sòcies per a la seva aprovació. El responsable dels assumptes econòmics presentarà mensualment l'estat de comptes a la resta de membres de la Junta Directiva pel seu seguiment.

 

- Serà la representant del Club davant els estaments oficials i actes que ho requereixin, gestionant tota la documentació i tràmits necessaris per al correcte compliment de la seva activitat.

 

- Aquests càrrecs no seran retribuïts.

 

 

3.3 Del President / a.

  

- Ostentarà la representació legal i jurídica del club i actuarà com a portaveu.

 

- Convocarà i dirigirà les sessions de la Junta Directiva i de la Assemblea General de socis i sòcies cuidant que es compleixin els acords.

 

- Autoritzarà amb el seu vist-i-plau o firma els certificats, documents, pagaments i operacions que siguin emesos per l’entitat.

 

- Trametrà i resoldrà, quan per motius d’urgència així ho requereixin, els assumptes propis de la Junta Directiva, a la què haurà de demanar la ratificació.

 

- El seu vot serà diriment en els casos d’empat en totes les sessions reglamentàries dels òrgans col·legiats.

 

- Proposarà i impulsarà el pla d’activitats del Club.

 

- Podrà delegar qualsevol de les seves funcions a un altre membre de la Junta Directiva.

 

 

3.4 Del Vicepresident / a

 

- Assumirà les funcions del President/a en cas d’absència, vacant, malaltia o delegació expressa d’aquest.

 

- Executarà i farà complir els acords de la Junta Directiva.

 

- Assistirà a les reunions de la Junta Directiva amb veu i vot.

 

- Els que els hi confereixi la Junta Directiva.

 

 

3.5 Del Secretari / a.

 

- Tindrà cura de l’arxiu i de la resta de documentació i dirigirà els treballs administratius del club.

 

- Cuidarà de la correspondència, tant de la interna, com de la externa: informes, difusió de les activitats del club,

correspondència amb federacions, etc...

 

- Coordinarà, amb el tresorer /a, els pressupostos i informes econòmics.

 

- Executarà i farà complir els acords de la Junta Directiva.

 

- Assistirà a les reunions de la Junta Directiva amb veu i vot.

 

- Aquells que els hi confereixi la Junta Directiva.

 

 

3.6 Del Tresorer / a.

 

- Es responsabilitzarà de l’execució dels pressupostos i del control comptable del Club.

 

- Signarà els rebuts, proposarà els pagaments i portarà la comptabilitat.

 

- Juntament amb el secretari/a, elaborarà l’avantprojecte dels pressupostos.

 

- Durant el primer mes de l’inici de cada temporada formalitzarà un balanç de situació, els comptes d’ingressos i de despeses,

posant-los en coneixement de la Junta Directiva i després a l’Assemblea General de socis i sòcies, per a la seva aprovació.

 

- Assistirà a les reunions de la Junta Directiva amb veu i vot.

 

- Aquells que els hi confereixi la Junta Directiva.

 

 

3.7 Dels i les Vocals

- Assistiran a les reunions de la Junta Directiva amb veu i vot.

 

- Aquells que els hi confereixi la Junta Directiva.

 

- Podran actuar per delegació, en qualsevol de les funcions dels membres de la Junta Directiva enumerades abans.

 

 

4. Del Director/a Esportiu/va

 

- Forma part de la Junta Directiva i coordinarà l’execució dels mètodes i programes de treball definits per a la temporada.

 

- Proposarà, abans de finalitzar la temporada, la plantilla de jugadors i jugadores i equip tècnic per a la següent.

 

- Dirigirà els grups de treball que formin els equips fent complir la programació de les activitats, controlant i fen seguiment de

la tasca dels entrenadors i entrenadores i fent les recomanacions tècniques que calguin.

 

- Planificarà les competicions en les quals participi el Club i les àrees esportives que el Club consideri necessàries.

 

- Redactarà informes d'aquells aspectes esportius i/o disciplinaris que ho requereixin.

 

- Determinarà els objectius tècnics per a cada jugador, equip i etapa, així com els específics de temporada.

 

- Coordinarà i informarà al Club de tots aquells assumptes esportius i disciplinaris que l’afectin, sent l’enllaç entre la Junta

Directiva i la resta de l’equip tècnic, mitjançant reunions periòdiques.

 

- Proposarà aspectes relatius a la millora del funcionament a l’àrea esportiva (material, metodologia, sistemes, horaris, etc..).

 

- Assistirà a les reunions de la Junta Directiva amb veu i vot.

 

 

5. Dels Delegats i delegades

 

Els Delegats i delegades són el nexe d’unió entre la Junta Directiva (per qui seran nomenats), els pares i mares i els entrenadors i entrenadores, i estrets col·laboradors d’aquests últims en el desenvolupament de les activitats de l’equip. Amb aquest compromís ocuparan les següents funcions:

 

- Ser els responsables de fer que es compleixin als seus respectius equips les directrius i normes establertes per la Junta Directiva.

 

- Ser els enllaços o mediadors entre els pares i mares/jugadors i jugadores, encarregant-se d’informar-los dels acords adoptats a la Junta Directiva, a la que traslladaran els suggeriments i inquietuds que puguin sorgir als equips i als entrenadors i entrenadores.

 

- Estan obligats a assistir als partits i, si per algun motiu no els fos possible, una altra persona delegada ocuparà la seva funció.

 

- Els equips federats tindran com a mínim dos delegats i/o delegades amb fitxa federativa (un oficial titular i un oficial suplent).

 

- Als partits sempre hi haurà un delegat i la no presència serà motiu de sanció per part del Comitè de Disciplina de la Federació, si així es recull en l'acta arbitral. Els partits que es juguin en camp propi, un dels delegats i delegades farà les

funcions de delegat de camp.

 

- Formar part de les comissions que siguin constituïdes per a realitzar activitats de Club i assistir a les reunions específiques que convoqui el President de la Junta Directiva.

 

- Responsabilitzar-se amb el membre de la Junta Directiva designat, del lliurament i retirada de l'equipament dels jugadors i jugadores.

 

El delegat/da s'encarregarà de:

 ​ 

- Comprovar la correcte tramitació de les fitxes.

 

- Col·laborar en la preparació de l’equipació esportiva.

 

- Recopilar les adreces i telèfons dels integrants de l’equip: jugadors i jugadores, entrenador, etc....

 

- Cuidar que tots els integrants dels equips siguin socis i sòcies del club i tinguin feta la revisió mèdica.

 

- Estar en contacte amb l’equip tècnic i jugadors i jugadores per tal de coordinar tot el que fa referència als entrenaments, convocatòries, material esportiu i farmaciola.

 

- Durant els partits:

   - Serà el responsable de portar fitxes, farmaciola i pilotes per l’equip.

   - Presentarà les fitxes als àrbitres i tindrà cura de les incidències del partit.

   - Recollirà l’acta del partit i la trametrà al Secretari del club perquè l’arxivi en un període no superior a les 24 hores següents al partit.

 

 

6. Dels Entrenadors i entrenadores

 

Els entrenadors i entrenadores són part fonamental en l'educació dels jugadors i jugadores, ja que no només són responsables de la seva formació tècnica, sinó un model de comportament quotidià. En la seva activitat hauran de complir les següents normes:

 

 - Al iniciar la temporada, i quan ho consideri convenient, explicarà als jugadors i jugadores les Normes de Règim Intern que els concerneix i vigilarà el seu compliment.

 

- Elaborarà els plans i programes de treball del seu equip i informarà al Director/a Esportiu/va del desenvolupament esportiu de la temporada, almenys una vegada al mes. I juntament amb el delegat de l’equip, al finalitzar la temporada, prepararà la memòria anual i l’avantprojecte per a la propera.

 

- Ser responsables directes del rendiment físic, esportiu i de la disciplina dels seus respectius equips utilitzant criteris d’acord amb l’edat dels jugadors i jugadores.

 

- Ser responsables que els jugadors i jugadores facin un bon ús de les instal·lacions, material esportiu, etc...

 

- Inculcar hàbits d’higiene, puntualitat i nutrició, així com de comportament respectuós envers els companys, jugadors i jugadores d’equips contraris, àrbitres i públic.

 

- Corregir als jugadors i jugadores, tant als entrenaments com als partits, de forma correcta, evitant l'ús d’expressions que pel seu to o formes poguessin ferir els seus sentiments.

 

- No consumir tabac, ni begudes alcohòliques durant els entrenaments, partits i desplaçaments.

 

- Mantindran una comunicació constant i fluida amb els delegats i delegades dels equips, informant-los de les incidències que poguessin alterar la convivència dels seus equips.

 

 - Han de preocupar-se del bon comportament dels jugadors i jugadores i no només dels resultats dels partits, tenint en compte que l’actitud esportiva és més important que l’habilitat física, en la pràctica de l’esport. Tot jugador de conducta

antiesportiva, inclosa la falta d’assistència injustificada als entrenaments,serà sancionat, encara que la seva presència en el joc

pugui resultar determinant pel resultat dels partits.

 

- La preparació tècnica dels jugadors i jugadores es farà d’acord a la programació establerta. Haurà d’elaborar un informe periòdic de l’equip, amb l’avaluació de la progressió individual de cadascun d'ells. Igualment prepararà una nota mensual amb les faltes d’assistència dels jugadors i jugadores als entrenaments i als partits.

 

- Idealment, cada equip tindrà un entrenador principal i un ajudant. Quan falti algun d'ells als partits, el delegat podrà ocupar el seu lloc a la banqueta, com a col·laborador.

 

- Rebrà una retribució del club en concepte d’indemnització per despeses de dietes i desplaçaments.

7 Dels jugadors i jugadores

- Com a norma general els jugadors i jugadores han de tenir en compte que tota l'organització del CHVNG, els entrenadors i entrenadores i els pares i mares, està destinada a la seva formació i diversió. Per això, des d’alevins han d'assumir progressivament una responsabilitat i un compromís amb l'equip i amb el Club.

 

- Respectaran als entrenadors i entrenadores com educadors i com a responsables de l'equip, tenint en compte que posen tot el seu saber i interès a la feina que fan.

 

- Estan obligats a assistir a tots els entrenaments i a tots els partits encara que no estiguin convocats. Si per algun motiu no poguessin assistir, l'hi comunicaran i justificaran a l’entranador i l’entrenadora. La no assistència als entrenaments i als partits, a més de ser un perjudici per al propi jugador, també ho és per a l'equip, pel que es considerarà una falta de lleialtat als companys i una falta de responsabilitat amb el compromís que va assumir en decidir estar a l'equip

 

- No poden absentar-se dels entrenaments, ni dels partits sense l’autorització de l’entranador i l’entrenadora.

 

- Han de fer un bon ús de les instal·lacions, del material esportiu, etc..., i recollir el material dels entrenaments i partits, segons ho mani l’entranador i l’entrenadora. Cada jugador serà responsable del seu equipament, cuidarà d’aquest i el lliurarà complet quan ho requereixi el Club.

 

- El comportament, durant els partits, amb els jugadors i jugadores dels equips contraris, àrbitres i públic serà sempre correcte. S'exigeix que el nostre Club sigui model d'esportivitat i bona educació.

 

- No utilitzaran frases grolleres, ni gestos irrespectuosos.

 

- Reconeixeran al delegat del seu equip com a representant de la Junta Directiva, a qui podran transmetre quantes inquietuds o problemes puguin tenir derivats de la pràctica de l'handbol.

 

- Cada esportista es considerarà part integrant d'una unitat que és l'equip. Hauran de tenir com a norma el respecte i l’adhesió cap als seus companys, amb els quals compartirà, en un clima d'amistat, els moments bons i els dolents. Ha de tenir present que tots són necessaris per a l'equip, però ningú és imprescindible.

 

Són drets dels jugadors i jugadores del Club:

 

- Formar part d’un equip, sigui quin sigui el seu nivell.

- Ser contemplat, per sobre de qualsevol altre consideració, com a persona i per tant tractat amb correcció i respecte per tots els integrants del CHVNG.

- Rebre una formació completa i una pràctica esportiva saludable i socialment integradora.

- Ser escoltat i poder-se expressar lliurament, amb respecte vers els altres i vers un mateix.

- Disposar del material, l’equipament i els mitjans necessaris per a la pràctica esportiva i per al desenvolupament de les tasques necessàries pel correcte funcionament del equip i l’assoliment dels objectius establerts.

 

- Ser informat adequadament, i en el moment oportú, dels assumptes relacionats amb el CHVNG en general, i de les decisions que l’afectin a ell o al seu equip o grup en particular.

 

- A la intimitat i confidencialitat d’aquells aspectes que configuren la privacitat individual.

 

 

Són deures dels jugadors i jugadores del Club:

 

- El comportament adequat i de respecte, a favor de la imatge personal i de la del Club, com a pilar fonamental de la convivència.

 

- L’assistència puntual a tots els entrenaments i partits.

 

- Aportar la documentació que li sigui requerida (fotos, DNI, certificat mèdic, ...) per a la seva inscripció a la competició dins dels terminis indicats.

 

- Abonar la Quota Participativa, de soci, fiances, pagaments, etc... al CHVNG segons estableixi la Junta Directiva en els terminis que es determinin.

 

- Donar el màxim rendiment d’un mateix, pel que cal portar una vida saludable i equilibrada compatible amb la pràctica esportiva.

 

- El respecte i cura dels objectes, les instal.lacions i pertinences, tant personals com col.lectives.

- Portar l’equipament del Club en competicions, desplaçaments i entrenaments i als actes i esdeveniments que així ho requereixin.

 

- Considerar com a prioritats el benestar i l’èxit col.lectiu, per sobre de l’individual.

 

- Escoltar, respectar i aplicar les indicacions dels responsables del Club, delegats i delegades i entrenadors i entrenadores, ajudant a desenvolupar la seva tasca i activitat.

 

 

8 Dels pares i mares

 

Els pares i mares i mares, com a responsables de l'educació dels se us fills i filles, han de tenir present que pertànyer al CHVNG no és només una activitat d'esbarjo, ni una manera de tenir als nens i nenes entretinguts a l’horari extraescolar. És una activitat lúdica que, abans que res, exigeix disciplina i responsabilitat. Aquesta idea, encara que sembli excessiva en nens i nenes de 8 o 9 anys, és en aquesta edat quan es comencen a forjar hàbits que es posen de manifest en l'adolescència.

 

Per això proposem les següents normes i recomanacions:

 

- Han d'animar als seus fills i filles a què facin esport, que s'esforcin per millorar, però també tenint present que es tracta d'un joc educatiu i que l'important és participar.

 

- Han de fer que els seus fills i filles vagin als entrenaments i als partits, com un exercici de responsabilitat i compromís amb el seu equip i amb els seus companys. Quan els partits se celebrin en hores primerenques que obliguin a matinar, la mandra mai no pot ser la causa per no assistir.

 

- Els pares i mares han de responsabilitzar-se del desplaçament dels seus fills i filles als partits que es juguin en camp contrari. I quan no puguin acompanyar-los es posaran d'acord amb altres pares i mares, perquè prenguin la responsabilitat dels seus fills i filles.

 

- Els nens i nenes agraeixen que els seus pares i mares animin i aplaudeixin als partits, que els donin suport i reconeguin els seus esforços i interès. Però han d'evitar “fer d'entrenadors i entrenadores” des de la banda o a casa. De vegades les bones intencions de corregir als partits, és interpretat pels nens i nenes com una reprimenda en públic.

 

- En canvi, han d'exercir de pares i mares a casa corregint-los quan detectin actituds antiesportives i irrespectuoses amb els altres, durant els partits o als entrenaments.

 

- No donar excessiva importància als resultats de la competició, tant en cas de victòria, com de derrota. L'important és que els nens i nenes adquireixin els valors de l'esport.

 

- No deixar-se dur per l’eufòria quan el seu fill destaca en el joc somiant en tenir un gran campió. Les habilitats per a l'esport als nens i nenes és canviant, depèn en gran mesura del desenvolupament evolutiu, el que provocad ecepcions i abandons quan el nen destaca al principi sobre els altres, i després uns altres els superen. L'important és tenir consciència que l'èxit ve amb el treball, la disciplina i la constància.

 

- Evitar tota reflexió que indiqui menyspreu, falta de respecte o desconsideració cap a qualsevol de les persones que intervenen en el joc: jugadors i jugadores, entrenadors i entrenadores, pares i mares, directius, i sobretot àrbitres. Que els nens i nenes no hagin d'avergonyir-se dels seus pares i mares i familiars quan actuen d'espectadors i d’espectadores durant els partits.

 

- Col·laborar amb els jugadors i jugadores, entrenadors i entrenadores, delegats i delegades i Junta Directiva en l'organització d'activitats socials i esportives.

 

- Preguntar a l’entranador i l’entrenadora educada i discretament (en el moment i lloc adequats) quan faci alguna cosa que no comprenguin, o estiguin en desacord. No obstant això, també poden parlar amb el delegat de l'equip en el seu paper d'enllaç amb la Junta Directiva i/o amb el Director/a Tècnic/a.

 

- Abonar puntualment les quotes assignades. Atès que resulten imprescindibles pel manteniment del Club. L’impagament de les quotes serà motiu de baixa.

 

- No castigar als nens i nenes privant-los de l'esport, ni prohibir-los entrenar quan tregui mals resultats als estudis. Està comprovat que aquesta mesura mai no ha funcionat. En canvi, quan per entrenar els nens i nenes van justos de temps, s'acostumen a planificar millor i treuen més profit.

 

 

9. Potestat disciplinària

 

L’àmbit de la potestat disciplinària esportiva s’estén a les infraccions comeses amb ocasió o com a conseqüència del joc, entrenament, desplaçament, competició o prova i a la conducta contrària a la disciplina i/o normes de caràcter esportiu.

 

L’incompliment de les normes establertes en el reglament de règim intern, per acció o per omissió, es considera una infracció que podrà ser objecte de sanció (fins i tot econòmica si estaments superiors així ho indiquen).

 

Les infraccions es qualifiquen com a lleus, greus o molt greus segons la naturalesa del deure infringit, la intencionalitat, l’incompliment dels advertiments previs, nombre d’afectats i perjudici causat.

 

Correspon a l’entranador i l’entrenadora o al Director/a Esportiu/va determinar si hi ha infracció i imposar la sanció consistent en avis verbal, però anotat-ho al seu expedient.

Són infraccions lleus:

- No saludar l’entranador i l’entrenadora o el coordinador esportiu.

 

- Actitud passiva a les activitats desenvolupades.

 

- Faltes de respecte, de caràcter lleu, a companys, entrenadors i entrenadores, jugadors i jugadores contraris, àrbitres, auxiliars i altres persones que directa o indirectament, participin a les nostres activitats.

 

- Ús indegut, o deteriorar intencionadament de forma lleu, materials o instal.lacions.

 

- La manca de puntualitat, repetitiva, als entrenaments, o convocatòria de l’equip.

 

 

 

Són infraccions greus:

 

- Acumular tres faltes lleus.

 

- Portar, durant els entrenaments o el partit, objectes que puguin causar ferides a un company o al mateix jugador (rellotges, cadenes de coll o de mà, anells, collarets, pírcings, etc.).

 

- No presentar-se, sense avisar, a l’entrenament o al partit, per causes no justificades.

 

- No iniciar o acabar l’entrenament amb la resta dels companys, o no signar la convocatòria del partit l’últim dia d’entrenament.

 

- No presentar-se en les condicions físiques requerides i amb l’uniforme esportiu del CHVNG als entrenaments o als partits.

 

- L’ús indegut o deteriorar intencionadament de forma greu materials o instal.lacions.

 

- Faltar al respecte (insultar u ofendre) verbalment a un contrari, al públic, al cos tècnic, a un company, a l’àrbitre o a un membre del CHVNG.

 

- Actes d'indisciplina, injúries, ofenses greus o altres accions que deteriorin la imatge del nostre Club (independentment de l’àmbit d’actuació).

 

 

Són infraccions molt greus:

 

- Acumular dues faltes greus.

 

- No presentar-se, per decisió i voluntat pròpies, als entrenaments o partits de l’equip.

 

- Els abusos d'autoritat i usurpació d’atribucions.

 

- La manifesta desobediència o actes de rebel.lia a les ordres, instruccions o acords dels   jutges, àrbitres, tècnics, directius i altres autoritats esportives.

 

- L’agressió física o insults molt greus a un contrari, al públic, al cos tècnic, a un company, a l’àrbitre o a un membre del CHVNG.

 

- Actes d'indisciplina, injúries, ofenses molt greus o altres accions que deteriorin la imatge del nostre Club (independentment de l’àmbit d’actuació).

 

 

Existeix reincidència quan es comet una infracció del mateix tipus i qualificació, que va motivar una sanció anterior, dins la mateixa temporada. La reincidència comporta qualificar la infracció lleu, de greu i la greu, de molt greu.

 

En canvi, es considera atenuant el penediment espontani. La comissió d’una infracció greu comportarà reparar

els danys causats (si n’hi ha, i es pot), una sanció consistent en quinze dies d’exclusió d’entrenaments i de competició, i una possible sanció econòmica.

 

La comissió d’una infracció molt greu comportarà una sanció consistent a la suspensió cautelar del jugador de les activitats del Club, o la baixa immediata de l’esportista si es creu oportú.

 

Per a les infraccions greus i molt greus s’obrirà un expedient disciplinari per escrit informat al jugador i/o família de tot el procés. Serà competent per imposar les sancions la Comissió Esportiva del CHVNG.

 

L’abús d’autoritat per part d’algun membre de la Junta Directiva, del Director Tècnic, Delegats i delegades o Entrenadors i entrenadores sempre serà considerat com a falta molt greu. La persona que ho pateixi haurà de posar7ho immediatament en coneixement de la Junta Directiva, la qual prendrà les mesures disciplinàries oportunes.

 

10. Annexes  

 

10.1. Vestidors

 

- Cal canviar-se al vestidor assignat. Es recomana ocupar sempre el mateix lloc (entrenaments i partits), per facilitar la tasca tècnica dels entrenadors i entrenadores i del delegat.

 

- Cal que tingueu cura en la col·locació de la vostra roba personal i de la bossa, tot respectant la dels companys (eviteu discussions innecessàries).

 

- Cal mantenir el vestidor net i fer ús de la paperera adient (papers, llaunes, bosses de plàstic, etc.) Queda prohibit menjar al vestidor.

 

- Cal tenir una actitud correcte mentre espereu l’arribada dels entrenadors i entrenadores. Absteniu-vos de fer enrenou (bromes pesades, xivarri, cops a les portes i a les parets).

 

- Quan entren els entrenadors i entrenadores cal guardar immediatament silenci.

 

- Quan acabi l’entrenament, cal dutxar-se ràpid i no jugar amb l’aigua i portar una correcta higiene personal. És obligatori l’ús de xancletes de bany, pinta, xampú, gel de bany, desodorant i tovallola.

 

- Cal assegurar-se, abans de marxar, que teniu completa la vostra roba personal, d’entrenament i pertinences.

 

- L’últim jugador a sortir del vestidor ha de comprovar que les dutxes estan tancades, que no gotegen i que no queda res als vestidors.

 

- Els capitans de l’equip estaran facultats per fer complir aquesta normativa.

 

 

10. 2.  Entrenaments  

 

- Cal saludar sempre els entrenadors i entrenadores i delegat en el moment d’arribar (donar la mà).

 

- Cal ser puntuals, pel que fa als horaris assignats d’ús dels espais esportius del club, per respecte als companys, als entrenadors i entrenadores i a tu mateix.

 

- Si no es pot assistir, cal avisar abans de començara un dels entrenadors i entrenadores o al coordinador (excepte en cas de força major).

 

- Durant els entrenaments, queda totalment prohibit portar cap objecte que pugui causar ferides a un company o a un mateix (rellotges, cadenes de coll o mà, arracades, anells, collarets, pírcings, etc.).

 

- Els entrenaments s’han de fer sempre amb el tipus d’equipació que defineixi l’entranador i l’entrenadora.

 

- S’han d’iniciar i acabar tots els entrenaments de manera conjunta, entrenadors i entrenadores i jugadors i jugadores, així com signar la convocatòria de partitl’últim dia d’entrenament.

 

- Després dels entrenaments, s’aconsella beure només aigua o begudes isotòniques, ja que les begudes carbòniques no faciliten la correcta recuperació de líquids perduts en l’entrenament.

 

 

10.3. Partits  

 

- Cal saludar sempre els entrenadors i entrenadores i el delegat en el moment d’arribar (donar la mà).

 

- Cal ser puntuals a les convocatòries de concentració per als partits, tant a camp propi com al contrari, bé sigui en autocar o per mitjans propis (sempre amb autorització prèvia). Si no pots assistir-hi, cal avisar ràpidament a un dels vostres entrenadors i entrenadores, delegat o coordinador (excepte en cas de força major).

 

- Caldrà presentar-se sempre degudament uniformats amb el xandall, el polo de passeig, parca a l’hivern i la bossa oficial del club.

 

- Abans del partit, s’escalfarà amb la suadora oficial del Club, excepte els equips/grups que no disposin. Aquest ho faran amb el xandall o samarreta/suadora acordada per els delegats i delegades/des de cada equip, amb la condició de

que tots els jugadors i jugadores/es tenen que tenir la mateixa uniformitat.

 

- Cal recordar menjar tres hores abans del partit.

 

- Cal revisar la bossa abans de sortir de casa, i portar l’equipació de reserva, per anar al partit.

 

- En acabar el partit, és també obligatori saludar donant la mà els jugadors i jugadores de l’equip contrari, entrenadors i entrenadores, delegats i delegades i especialment l’àrbitre, sense retreure’ls res.

 

 

10.4. Quota de soci per a jugadors, jugadores i tècnics.

- Tots els jugadors i jugadores, tècnics i oficials amb llicència dels equips federats tenen l’obligació de fer-se Socis i sòcies Numeraris del CHVNG.

 

- Els jugadors i jugadores/res del Primer Equip del Club (masculí i femení) tindran l’obligació de fer-se Socis i sòcies Numeraris i el pagament de la Quota s’efectuarà al mes de juliol, en un rebut únic.

 

 

 

 

 

Vilanova i la Geltrú, abril de 2013
 

 

bottom of page